Visie – pedagogische project

Schoolvisie
Binnengedruppeld op onze website?
Komt u de Regenboog nog kleurrijker maken?
U maakt een goede keuze!
Wij zijn zoveel meer dan een moderne infrastructuur!
Wij willen kwaliteitsvol onderwijs bieden en steunen hiervoor op deze 5 kenmerken:

SAMENHANG

Kinderen beleven en ervaren de realiteit niet in vakjes. De Regenboog doet zijn uiterste best om leersituaties te creëren die voor hen herkenbaar zijn. De aangeboden leerinhouden en leersituaties moeten de kinderen wegwijs maken in het geheel van onze maatschappij vanuit de eigen wijze waarop zij deze maatschappij bekijken, betekenis geven en kunnen hanteren.
Niet alleen kennis opdoen maar ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast dienen ‘leren leren’, ‘probleemoplossend denken’ en ‘sociale vaardigheden’ door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht te krijgen.

TOTALE PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING

Alle aspecten van de persoonlijkheid komen in de Regenboog aan bod. Vaardigheden die kinderen via onze basisschool verwerven, hebben dus niet enkel te maken met het cognitieve, maar liggen ook duidelijk op het vlak van het sociale, het psychomotorische, het dynamisch-affectieve, het muzisch-creatieve. Elk kind is anders en daar houden wij rekening mee.

ZORGVERBREDING

Voor sommige kinderen verloopt het onderwijsgebeuren in meer of mindere mate problematisch. Onze zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die wij als school aan de kinderen geven en met de wijze waarop wij omgaan met verschillen tussen kinderen. Wij willen bij zoveel mogelijk kinderen een zo breed mogelijke basisvorming realiseren. Daarvoor hebben we een zorgplan ontwikkeld dat waakt over het welzijn van ieder kind.

ACTIEF LEREN

Actief leren is voor het kind een productief proces. Het wordt door het kind als betekenisvol ervaren. Het onderwijsgebeuren op de Regenboog is in sterke mate een interactief gebeuren tussen het kind en zijn stimulerende omgeving. Daarom is het nodig om zoveel mogelijk realistische en betekenisvolle probleemsituaties aan te bieden. De gekozen leerinhouden, de voorgestelde leeropdrachten, de gehanteerde werkvormen, de groeperingsvormen, de leermiddelen en de hulpbronnen maken hier deel van uit. Zij zullen mede bepalen of het kind al dan niet zijn eigen leren in handen neemt en op welke wijze.

CONTINUE ONTWIKKELINGSLIJN

Dit gaat om schoolwerkplanontwikkeling. Dat betekent voor ons team gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer-en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen: wie brengt welke leersituaties aan? Bovendien besteden wij veel aandacht aan het bepalen van de beginsituatie van de leerlingen. Informatie over hoe leerlingen leren en welke leerervaringen ze reeds achter de rug hebben helpt ons om ieder kind adequaat verder te begeleiden in zijn ontwikkeling.

Pedagogisch project

Situering van de onderwijsinstelling

 1. De Kortenbergse Gemeentelijke Basisschool De Regenboog behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Kortenberg.
 2. De Regenboog is onderworpen aan de decreten en beschikkingen van de Vlaamse Gemeenschap. Zo streeft zij onder meer haar ontwikkelingsdoelen en eindtermen na.
  Als openbare instelling staat onze basisschool open voor alle kleuters en lagereschoolkinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
  De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.
  Als gemeenteschool onderwerpt De Regenboog zich aan de leerplannen van het OVSG (Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap).
  Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen deze school en is een bindende leidraad voor alle betrokkenen. Van hen wordt een sterke loyaliteit verwacht t.o.v. dit pedagogisch project. Het is een referentiekader waarbinnen jongeren vanaf 2,5 jaar begeleid en ondersteund worden in hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de democratische maatschappij.

Kerngedachte

​De functie van het onderwijs is om iemand te leren om intensief te denken en kritisch te denken. Intelligentie plus karakter – dat is het doel van een ware opvoeding. (Martin Luther King)

Samen groeien

​​De Regenboog wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Dat is veel meer dan louter kennis overbrengen. Onze school kijkt naar het totale kind en maakt werk van een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Daarom wil onze school naast kennisoverdracht ook investeren in attitudes, cultuur en waarden.

Alle facetten van de ontwikkeling van het kind zijn belangrijk in De Regenboog. Dit houdt in dat wij ook de nodige aandacht schenken aan de lichamelijke ontwikkeling en aan de muzische en sociale vorming van al onze leerlingen. Wij geven daarbij de talenten van de kinderen de nodige ruimte.

Onze kinderen krijgen kansen om op te groeien tot zelfstandige jongeren die als volwaardige leden van onze maatschappij kunnen functioneren. Daarom kiezen wij voor emancipatorisch onderwijs waarbij leerlingen zichzelf kunnen zijn. Zelfredzaamheid, assertiviteit en op een beleefde en respectvolle manier zijn mening uiten zijn basisvoorwaarden om dit te realiseren.

​Leren is een levenslang proces en onze kinderen leven in een snel veranderende wereld. Hierdoor moeten zij zich voortdurend aanpassen, flexibel en inventief zijn, nieuwe en andere dingen leren. ‘Leren leren’ is hierbij uiterst belangrijk. Zelfstandig leren, probleemoplossend denken en oplossingsgericht handelen worden doelen op zich binnen onze klaspraktijk. Wij zien erop toe dat ‘leren leren’ binnen alle leergebieden aan bod komt.

Zorgen voor elkaar

Onze school is een open school
Iedereen is welkom in De Regenboog en moet dezelfde kansen krijgen. We zoeken de beste weg voor ieder kind.

Wij willen ervoor zorgen dat het contact met de school zo laagdrempelig mogelijk is zodat zowel ouders als kinderen zich welkom, veilig en betrokken voelen op onze school. Het veelvuldig en duidelijk informeren van ouders is hierbij onontbeerlijk. Via het organiseren van oudercontacten, opendeurdagen, schoolfeesten, … willen wij de betrokkenheid van ouders verhogen en het wederzijds vertrouwen vergroten om nog beter tegemoet te komen aan de noden van elk kind.

Wij zijn ons als school bewust van de gevolgen van een ongelijke sociale positie in de maatschappij. Via continu overleg en doelgerichte initiatieven probeert onze school deze gevolgen om te buigen en compenserend op te treden. Zo krijgen alle kinderen optimalere kansen.

Onze school is een zorgzame school.
Wij geloven in een sterke eerstelijnszorg waarbij leerkrachten – in regelmatig overleg met coördinatoren- vormgeven aan een veilig en rijk leerklimaat binnen hun klaspraktijk. Er wordt een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod nagestreefd.

Voor kinderen bij wie de eerstelijnszorg onvoldoende blijkt, zoekt het zorgteam naar alternatieve strategieën en hanteert aangepaste werkvormen.

Voor kinderen die verhoogde zorg en uitbreiding van zorg vragen, schakelen wij naast onze eigen aanpak de expertise van externe organisaties in.

Wij willen de ouders duidelijk informeren en hen betrekken bij het zoeken naar de gepaste begeleiding voor hun kind.

Wij werken aan een sterk zorgteam waarbinnen verschillende mensen in verschillende functies expertise opbouwen in het begeleiden van leerkrachten en kinderen op onze school. Wij zijn overtuigd van de noodzaak en de waarde van een krachtig taalbeleid. Wij kijken kritisch naar ons taalonderwijs en bewaken de continuïteit ervan doorheen de schoolloopbaan van de leerlingen.

Onze school is een actieve school.
Actief leren is ons doel. Wij vertrekken van inhouden en thema’s die aansluiten bij de leefwereld van kinderen en de realiteit benaderen. De Regenboog stimuleert de kinderen tot actieve betrokkenheid in onderlinge interactie bij de leersituaties.

De klasactiviteiten mogen niet wereldvreemd zijn en onze leerkrachten gaan uit van wat kinderen al kunnen en ervaren hebben. We halen de wereld naar onze klas.

De school zorgt ervoor dat de lessen zo goed mogelijk aansluiten bij de gekozen thema’s om een sterke samenhang tussen de leergebieden en de leerdomeinen te realiseren.

Verschillende, zorgvuldig samengestelde stuur-en werkgroepen en coördinatoren zorgen ervoor dat de kinderen continue ontwikkelingskansen krijgen. Regelmatig overleg, tussentijdse evaluaties en professionalisering van alle begeleiders zorgen ervoor dat dit proces bewaakt wordt.

Een actieve school uit zich ook als:

 • een sportieve school met aandacht voor een fitte en gezonde levensstijl;
 • een groene school met aandacht voor een gezond milieu; –
  een participatieve school waar ook kinderen en ouders zich betrokken weten.

Leren samen leven

De Regenboog wil een school met een open geest zijn. Leren samen leven is belangrijk. Wij hebben respect voor de anderen. Leren openstaan voor meningen, echt leren luisteren en leren omgaan met leefregels zijn noodzakelijk om in harmonie samen te leven met anderen.

Duidelijke afspraken en leefregels zijn nodig, ook in overleg met de kinderen zelf. Die bieden de kinderen houvast en een duidelijk kader om goed te functioneren. De Regenboog is ervan overtuigd dat deel uitmaken van een multiculturele school en samenleving een meerwaarde is voor de toekomst. De waarde van andere culturen ontdekken voedt het respect en verrijkt het individu.

Als kind heb je rechten. Onze school wil de beginselen uitdragen die neergeschreven staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Kind. Wij willen onze leerlingen bewust maken van die rechten. Vooroordelen en discriminatie horen niet thuis op onze school. Daarom werken we -ook impliciet- rond diversiteit.

​De Regenboog is een KiVa-school. Dat houdt in dat we werk maken van een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken.

Tot slot …

Dit pedagogisch project wil geen eindpunt zijn, maar wel een inspirerende bron om onze schoolwerking voortdurend te evalueren en als school positief te blijven evolueren.

Wij rekenen hierbij op een hoge betrokkenheid en engagement van al diegenen die bij het schoolgebeuren betrokken zijn

Scroll to Top